Natečajne arhitekturne rešitve

Nova streha med starimi zidovi

Avtorji:

Maruša Zorec, Uroš Rustja, Ana Golmajer, Mark Koritnik

Ptuj je eno izmed tistih starih slovenski mest, ki izkorišča specifiko izjemne topografije. Lega starega mestnega jedra razpetega med grajskim gričem in Dravo, ponuja s svojo zanimivo večplastno zgodovino in živahnim današnjim življenjem lepe priložnosti za razvoj kvalitetnih javnih in poljavnih mestnih površin. Povezovanje reke in mesta, mesta in grajskega griča in predvsem pa dobre medsebojne povezave vseh odprtih površin, osvobojenih mirujočega prometa, bodo postopoma vrnile Ptuju spet tisto vlogo, zaradi katere je mesto sploh nastalo – odprl se bo prostor za življenje, trgovanje, prostor za izmenjavo informacij, druženje in kulturo.

Ptuj je mesto malega merila in je izjemno prilagojeno merilu človeka. Ozke ulice se prelivajo v lijakaste trge, sledijo topografiji in presenečajo s pogledi na prostorske dominante. Ta
logika organskega prepleta trgov in ulic je na lokaciji natečaja – tržnice spremenjena. Odprti prostor, nastal ob porušitvi male vojašnice je v primerjavi z ostalimi mestnimi trgi zelo velik in prazen, njegov rob je ostal nedorečen. Cerkev, ki se vedno pojavlja kot prostorska dominanta vidna od spredaj ali le v od daleč je tukaj razgaljena z nižjega nivoja in od zadaj. Vprašanje natečajne naloge je zato predvsem kakšno naj bo merilo praznine, kakšna naj bo orientacija prostora in kako bo oblikovan njen rob.

Lokacija današnje tržnice je bila nekoč prostorsko popolnoma drugačna. Ozka ulica je po njenem vzhodnem robu vodila do severnih mestnih vrat, v njenem zaledju je bilo večje dvorišče, rob ploščadi ob cerkvi je bil pozidan. S porušitvijo male vojašnice se je v mestu odprl velik prazen prostor, ki ponuja direktne poglede na apsido cerkve, na ulično linijo spominja vrsta dreves in nivojska razlika med Slomškovo in tržno ploščadjo. Z rušitvijo stavbnega bloka je v mestu nastala rana, katere rob ni nikoli bil primerno in dokončno dorečen…Prostor je razdeljen na vzhodni ulični del in zahodno ploščad, Slomškova ulica je odrezana v celoti, južni rob trga je neizoblikovan.

V iskanju prave rešitve so se preverjale različice, ki so se ukvarjale s temi tremi temami – s temo merila praznine, njeno orientacijo in oblikovanjem njenega roba. Praznina tržne ploščadi je večja od vseh trgov starega mestnega jedra, njeni odprti pogledi za ta prostor niso značilni. Ponuja pa veliko prazno površino za dogodke in prireditve, ki jih v mestu ni malo. Poleg tržnice še na njej lahko vršijo festivali, koncerti in predvsem dogodki v času kurentovanja.

VARIANTA – A: “Pod skupno streho”, kjer streha sledi gabaritu nekdanje vojašnice, povzame linijo nekdanje stavbe in v zaledju ustvarja notranji trg za prireditve.

VARIANTA – B: Ploščad za cerkvijo se preko širokega stopnišča spusti na nivo tržne ploščadi.

VARIANTA – C: Skupna streha poveže programe pod njo, s podstavkom in streho formira prostorski element, ki zarobi in določi obod praznega prostora tržne ploščadi obenem pa ustvari zaledje, ki uredi in poveže raznolike stavbe na robu praznine.

Zasnova predlagane rešitve formira prostorski rob trga na treh straneh, ob južnih fasadah stanovanjskih stavb, proti cerkvi in vzdolž Slomškove ulice. Element sestavlja talna ploskev, ki je spomin na nekdanjo stavbo na tem mestu, streha nad njo, ki sledi robnim pogojem oboda -začne se pred pošto in zapelje ob robu proti koncu ob paviljonu Slomškove ter polni programski volumni, ki so med obe plošči vpeti tako, da podpirajo streho in prostorsko definirajo trg ter obenem omogočajo njegovo transparentnost, prehodnost in osvetlitev.

Glavna ploščad trga postopoma pada proti vzhodu, na severni strani pa se preko novega stopnišča poveže v ploščadjo ob cerkvi. Med Slomškovo in ploščadjo se nizajo široke stopnice,
namenjene posedanju in programu lokala. Streha pokriva program, uokvirja prostor, deli in povezuje. Program tržnice je razdeljen v dva prostorska bloka, v prvem so trgovinice, v drugem infrastruktura, sanitarije, skladišče, smetnjaki.

Predlagana rešitev predvideva prezentacijo vseh pomembnih objektov v prostoru – cerkve in fasad ob Slomškovi ter paviljona na SV vogalu trga. Predvideva odstranitev obstoječega objekta tržnic ob zidu cerkve, odstranitev betonskih ograj in drobnega inventarja urbane opreme. V kolikor za objektom historični zid ne obstaja se ga predvidi na novo in materialno poveže s čelno fasado stavbe župnišča.

Celovit prikaz natečajne rešitve si lahko ogledate tukaj.