Razumevanje vloge in pomena prostora skozi čas

Ker je bil ta prostor v polpretekli zgodovini v intenzivni rabi, je o dogajanju na njem pred 16. stoletjem malo znanega. Zato je največji izziv arheoloških raziskav poizkus rekonstrukcije in razumevanje dogajanja na prostoru mestne tržnice, pojasniti pomen tega prostora ter njegove spremembe skozi čas. To po mnenju Sama Hvalca, vodje arheoloških raziskav v Skupini STIK, omogoča gost arheološki zapis – ohranjen preplet zidov, tlakovanj, kleti in dvoriščnih prostorov. Že na samem začetku raziskave smo ugotavljali, da so tik pred kamnitimi zgradbami vojašnice območje zasedale lesene stavbe, od katerih so se ohranili samo odtisi lesenih gradbenih elementov oziroma kolov.  Zanima nas, do kod so segali rimskodobni in morebitni kasnejši objekti, kakšna je bila poselitev ter raba tega območja neposredno ob toku Grajene. Odgovore na ta vprašanja nam bodo dale tudi raziskave Miklošičeve ulice, od koder se je v 13. stoletju struga Grajene umaknila utrjenemu srednjeveškemu mestu.

Številne, pretežno posamične arheološke najdbe, odkrite na proštijskem hribu ter vzdolž Slomškove ulice, so že do sedaj kazale na pestro in bogato dogajanje na tem prostoru. Stanovanjski objekti, grobišče ter številne posamične sakralne najdbe, kot so kosi oltarjev, nagrobnih spomenikov in arhitekturnih elementov iz rimskega obdobja, zgodnjesrednjeveška Proštijska cerkev iz 11. stoletja z grobovi iz istega obdobja, srednjeveško grobišče ter izpričan srednjeveški razvoj tega dela mesta kažejo na kontinuirano poselitev v zadnjih dveh tisočletjih.

Navkljub temu, da so doslej opravljene raziskave Slomškovo ulico zgolj oplazile, se odkrite ostaline rimskega cestišča ter lesenega objekta ob njem ter zgodnjesrednjeveški pokop v dveh metrih debelem arheološkem zapisu v celoti ujemajo z dosedanjimi odkritji. Glede na pretekle indice ter rezultate tokratne raziskave lahko vzdolž Slomškove ulice pričakujemo rimske stanovanjske objekte, ki se nizajo ob prodnatem cestišču. Sistematično zbrani podatki, ki bodo tudi rdeča nit dosedanjim posamičnim najdbam, bodo poglobili naše razumevanje razvoja tega predela in njegovega pomena za mesto.

Izvajanje arheoloških raziskav

Arheološke raziskave je izvajala Skupina STIK pod vodstvom arheologa Sama Hvalca. Skupina STIK je zasebni zavod, ki se ukvarja z raziskavami, upravljanjem, prezentacijo in promocijo kulturne in arheološke dediščine. Ekipa Skupine STIK je usposobljena za delovanje na širokem področju izvajanja arheoloških raziskav, od načrtovanja in vodenja raziskav, do računalniškega zajema in obdelave podatkov ter obdelave in analize pridobljenih predmetov. Rezultate raziskav objavljajo strokovni in širši zainteresirani javnosti preko spletnih medijev ter v obliki poročil, predavanj in znanstvenih objav. Zavod trenutno zaposluje dvanajst strokovnjakov, katerih profili zajemajo arheologije, konservatorstvo, zgodovino, muzeologijo, geografijo in pedagogiko.